Prašome atidžiai perskaityti visą žemiau pateiktą informaciją.
Siųsdamiesi bet kurį fotografijos kūrinį, Jūs kartu sutinkate su visomis tinklalapio fotodiena.lt naudojimosi taisyklėmis.
Mes pasiliekame teisę ateityje keisti šias naudojimosi taisykles iš anksto apie tai pranešdami tinklalapyje fotodiena.lt.

Apibrėžimai

Taisyklės – tinklalapyje fotodiena.lt publikuojamų fotografijos kūrinių naudojimo sąlygos.
Fotografijos – tinklalapyje fotodiena.lt patalpinti fotografijos kūriniai.
Savininkas – juridinis asmuo UAB „Fotodiena“, kuriam priklauso autorinės turtinės Fotografijų teisės.
Naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, gavęs leidimą naudotis Fotografijomis.

Fotografijų apsauga

Fotografijų naudojimas yra reguliuojamas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų. Bet koks Fotografijų naudojimas nesilaikant Taisyklėse nustatytų sąlygų yra draudžiamas.


Taisyklių taikymo sritis

Taisyklės yra taikomos visoms Fotografijoms, bet kuriam Fotografijos formatui, bet kuriai Fotografijos naudojimo formai.

Fotografijos užsakymas

Naudotojas, norėdamas gauti prieigą prie Fotografijų archyvo, privalo užsiregistruoti tinklalapyje fotodiena.lt.
Registruodamasis Naudotojas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir su jomis sutinka.
Savininkas Naudotojui suteikia vartotojo vardą ir spaltažodį bei prieigą prie Fotografijų archyvo.
Naudotojas gali naudoti Fotografiją tik sumokėjęs Savininkui nustatytą mokestį už Fotografijos panaudojimą.
Pagal Naudotojo užsakymą Savininkas išrašo Naudotojui PVM sąskaitą faktūrą už Fotografijos panaudojimą.

Naudotojo teisės ir pareigos

Naudotojas, sumokėjęs Savininkui už Fotografijos panaudojimą, įgauna neišimtinės licencijos teisę naudoti Fotografiją.
Fotografijos autoriaus asmeninės neturtinės teisės išlieka Fotografijos autoriui – fotografui (toliau – Autorius).
Fotografijos autorinės turtinės teisės išlieka Savininkui (jeigu Savininkas ir Autorius nėra susitarę kitaip).
Fotografijos viešo paskelbimo atveju, Naudotojas privalo specialiu prierašu (Fotodiena.lt) nurodyti Savininko pavadinimą.

Naudotojui draudžiama

Naudotojas negali redaguoti Fotografijos be atskiro Savininko leidimo. Fotografijos apkarpymas maketui, nepakeičiantis jos esmės – vienintelis galimas pakeitimas be atskiro sutikimo.
Fotografijos negali būti naudojamos kaip logotipo ar prekės ženklo dalis.
Fotografijos negali būti naudojamos kaip pornografinio, rasistinio ar kitokio Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamo turinio dalis.
Naudotojui draudžiama perparduoti, nuomoti ar kitaip teikti Fotografiją trečiosioms šalims, įskaitant perdavimą žiniasklaidai, klientams ar partneriams.
Naudotojui draudžiama be išankstinio Savininko leidimo atskleisti individualius prisijungimo prie tinklalapio fotodiena.lt duomenis trečiajai šaliai.
Naudotojui draudžiama naudoti Fotografijas pažeidžiant Taisykles.

Privatumas

Fotodiena.lt saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Fotodiena.lt gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis prekių ir (arba) paslaugų užsakymams arba, gavus atskirą Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos perduoti trečiosioms šalims tiktai tuo atveju, jei to reikia konkrečiai paslaugai teikti. Jokiais kitais atvejais fotodiena.lt neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
Fotodiena.lt įsipareigoja jūsų privačius duomenis saugoti nuo atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neteisėto naudojimo.
Fotodiena gali kaupti Jūsų IP adresus, lankymosi tinklapyje laiką, trukmę, lankytas tinklapio vietas, t.y. informaciją, kuri reikalinga tinklapio efektyvumo statistikai.

Atsakomybės ribojimas

UAB „Fotodiena“ nėra atsakinga dėl bet kokios žalos, atsiradusios dėl galėjimo arba negalėjimo naudotis šiuo puslapiu, arba dėl Jūsų pasitikėjimo bet kokia čia pateikta informacija. UAB „Fotodiena“ neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės, netiesioginės ar kokios kitos žalos, prarastų galimybių, prarasto pelno ar bet kokio kito pobūdžio praradimo ar žalos.

Fotodiena.lt teisių apsauga

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso UAB „Fotodiena“, todėl be išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.
Šiame tinklapyje esanti raidinė santrumpa Fotodiena ir Fotodiena.lt logotipas yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.
UAB „Fotodiena“ yra registruotas firmos vardas, saugomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Be išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti tinklapyje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

Naudojimo taisykles